Стоян Стоянов - Заместник-директор

 

Заместник-директор по производствено-техническата дейност на ТМПЦ Варна

 

Width = 270px Height = 270pxСтоян Стоянов е завършил Технически университет Варна, Радио и телевизионна техника със специалност инженер по електроника и комуникации (1995-2000); Юридически факултет с професионална квалификация учител (1997-1999) и Център по информационни технологии с професинална квалификация системен администратор (2004-2005). Работил е в Българска академия на науките, Институт по маталознание, съоръжения и технологии “Акад. Ангел Балевски” с Център по хидро и аеродинамика – Варна, Научно-изследователска и експериментална дейност (2003-2017); Учeбен център “Планета”, Езиково и компютърно обучение, преподавател по програмно осигуряване и системи (2007-2017); Телевизия Варна АД, Ефирна телевизия, тонрежисьор, видеооператор и режисьор на пулт (1998-2003).

В научно-изследователската си дейност се занимава с развитие и поддръжка на компютърната мрежа и интернет страниците на Института по хидро- и аеродинамика, 2004; Метод за оценка на заливаемостта на морски кораби при движение на вълнение по данни от проведени моделни изпитания, 2006; Методика за наблюдение и анализ на кавитационна ерозия при изследвания в Института по хидро- и аеродинамика, 2008; Видеосистема за визуализация, обработка и анализ на изображенията при експерименталните изследвания в буксировъчните басейни и кавитационната лаборатория на Института по хидро- и аеродинамика, 2009; Актуализиране на методиките за основните хидродинамични изпитания в съответствие с препоръките на ITTC -  QualityManual – “Оптични методи и средства за регистрация и анализ на кавитационни явления”, 2010; Метрологично атестиране на параметрите на въздушното течение в аеродинамичната тръба, 2012; Разработване на стандартизирана методика за изпитване и/или калибриране на ротационни анемометри в съответствие с международните стандарти в аеродинамичната тръба, 2013; Интегриране на фирмения софтуер на системите SCANIVALVE и шест-компонентен датчик с цифров усилвател в софтуера за сбор на данни в аеродинамичната лаборатория, 2014

Списък с публикации:

  1. доц. д-р инж. Й. Казанджиева, ас. инж. С. Стоянов, “МЕТРОЛОГИЧНО АТЕСТИРАНЕ НА ПАРАМЕТРИТЕ НА ВЪЗДУШНОТО ТЕЧЕНИЕ НА АЕРОДИНАМИЧНАТА ТРЪБА НА ЦЕНТЪРА ПО ХИДРО- И АЕРОДИНАМИКА”, втора национална конференция с международно участие - Металознание, нови материали, хидро- и аеродинамика, 2012, БАН.
  2. Y. Kazandzhieva , S.Stoyanov, METROLOGY TEST RESULTS OF  FLOW QUALITY  IN SHIP HYDRODYNAMICS CENTRE'S  WIND  TUNNEL, “Engineering Sciences” - Journal of the Bulgarian Academy of Sciences, 1/2013, ISSN 1312-5702.
  3. доц. д-р инж. Й. Казанджиева, ас. инж. С. Стоянов, “АНАЛИЗ НА НЕОПРЕДЕЛЕНОСТТА НА СКОРОСТТА НА ВЪЗДУШНОТО ТЕЧЕНИЕ В АЕРОДИНАМИЧНАТА ТРЪБА”, III НКМУ, Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност, 2013, БАН.
  4. гл. ас. инж. Валери Димитров, ас. инж. Стоян Стоянов, “ВЪЗМОЖНОСТИ И ОСОБЕНОСТИ ПРИ ПРИЛОЖЕНИЕ НА МНОГОКАНАЛНА СИСТЕМА ЗА ИЗМЕРВАНЕ НА НАЛЯГАНЕ В АЕРОДИНАМИЧНАТА ЛАБОРАТОРИЯ”, Сборник доклади 2015, ISSN 1313-8308.
  5. доц. инж. Владимир Ракитин, инж. Стоян Стоянов, “МОДЕЛНИ  ИЗСЛЕДВАНИЯ ПОВЕДЕНИЕТО  НА  ПОВРЕДЕН КОРАБ  ТИП  “RO – RO” НА  ВЪЛНЕНИЕ“, V НКМУ, Металознание, хидро- и аеродинамика, национална сигурност ’2015, БАН
  6. Silviya Kirilova, Stoyan Stoyanov, “VERTICAL ACCELERATIONS OF THE SHIP MEASUREMENT BY USING OPTICAL TRACKING SYSTEM IN TOWING TANK”, 2015, ISSN 1313-8308.
  7. гл. ас. инж. Добрин Ефремов, ас. инж. Стоян Стоянов, инж. Йордан Денев “ИЗСЛЕДВАНЕ ВЛИЯНИЕТО НА ЪГЪЛА НА АТАКА ВЪРХУ ПОДЕМНАТА СИЛА НА КОРАБЕН РУЛ ЧРЕЗ МОДЕЛНИ АЕРОДИНАМИЧНИ ИЗПИТАНИЯ”, 2017, ISSN 1313-8308.

 

 

Oт 1 юни 2017 г. Стоян Стоянов е заместник-директор по производствено-техническата дейност на Театрално-музикален продуцентски център Варна.

 

 

 

TOP