Госпожа Коледа спасява празника на едно дете

Източник: http://bnr.bg/varna/post/101055750/gospoja-koleda-spasava-praznika-na-edno-dete